Alusdokumendid


AKADEEMIA

Eesti Teaduste Akadeemia seadus
(koos viimaste parandustega)

Akadeemia põhikiri
Juhatuse liikmete valimise reglement

LIIKMESKOND

Akadeemikute valimise reglementAkadeemia välisliikmete valimise reglement

OSAKONNAD

Eesti Teaduste Akadeemia osakondade põhimäärus

Osakondade põhimäärused 1999-2017:
Astronoomia ja füüsika osakonna põhimäärus Informaatika- ja tehnikateaduse osakonna põhimäärusBioloogia, geoloogia ja keemia osakonna põhimäärusHumanitaar- ja sotsiaalteaduse osakonna põhimäärus

Eesti Teaduste Akadeemia arengukava 2014–2020: kontseptuaalsed alused

ASUTUSED

    
Süvauuringute Instituudi põhimäärusEesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse põhimäärusUnderi ja Tuglase Kirjanduskeskuse põhimäärus
Akadeemia teadusasutuste teadustöötajate konkursi eeskiri

AUTASUD, PREEMIAD, STIPENDIUMID jms

Akadeemia nimeliste medalite statuut Akadeemia medali statuutAkadeemia tänukirja statuut
Bernhard Schmidti preemia statuut

Teadusauhinnad üliõpilastele – eeskiri
Stipendiumide eeskiriEndel Lippmaa loengu ja medali statuut

MUUD DOKUMENDID

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS)
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti"
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 "Teadmistepõhine Eesti"
Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006 "Teadmistepõhine Eesti"


Eesti teadlaste eetikakoodeksEuroopa teadlaste eetikakoodeks (uuendatud väljaanne 2017, originaal inglise keeles)Euroopa teadlaste eetikakoodeks (uuendatud väljaanne 2017, tõlge eesti keelde)Euroopa teadlaste eetikakoodeks (parandatud väljaanne 2017, tõlge eesti keelde 2018 Euroopa Komisjoni poolt)


Uurija-professori konkursikomisjoni töökordUurija-professoritest TAKSis (väljavõte)Uurija-professorite valimise HTM määrusEuroopa teadlaste harta (originaal inglise keeles)Euroopa teadlaste harta (tõlge eesti keelde)Riigi teaduspreemiate põhimäärus
AKADEEMIA SEISUKOHAD

Akadeemia kommentaarid dokumendi "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" ja selle seletuskirja kohta
TAN-i dokument "Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport"
„Eesti loodusvarade ja nende ressursside ratsionaalne ja majanduslikult efektiivne kasutamine
ning alalhoidlik säilitamine“ (nn Nabala juhtumi analüüs ja järeldused)