Tegevus


Oma ülesannete täitmiseks Akadeemia:
  
 • algatab, korraldab ja koordineerib teadusuuringuid; 
 • arendab rahvusvahelist teaduslikku koostööd ja esindab Eesti teadust rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • kirjastab teaduslikke ja populaarteaduslikke väljaandeid;
 • arendab koostööd ülikoolide ja teiste teadusasutustega ning aitab kaasa uute teadlaspõlvkondade ettevalmistamisele; 
 • korraldab teaduslikke nõupidamisi, konverentse ja ettekandekoosolekuid;
 • viib läbi teadustööde konkursse ja määrab auhindu teaduslike uurimistööde eest;   
 • määrab stipendiume ja uurimistoetusi teadlastele ja üliõpilastele;
 • arendab tegevust teaduse populariseerimiseks;
 • nõustab Riigikogu, Vabariigi Valitsust ja riigiasutusi ning annab neile soovitusi;
 • osaleb teadus- ja arendustegevust puudutavate õigusaktide ettevalmistamises;
 • osaleb oma esindajate kaudu Eesti teadus- ja arendusasutuste, sihtasutuste ning otsustus- ja ekspertkogude töös kooskõlas nende tegevust reguleerivate õigusaktidega;
 • esitab arvamusi Eesti teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ja teaduskorralduse kohta;
 • aitab kaasa teadlaste loomingulise potentsiaali realiseerimisele ja kaitseb nende õigusi. 

Eesti Teaduste Akadeemia arengukava 2014–2020: kontseptuaalsed alusedArengukava 2006-2010Ürituste kalender 2020 (täpsustatakse jooksvalt)